Categories

Inleiding
Wheelsonscale neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op
een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke
gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy
Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw
persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor
vragen kun je altijd contact opnemen met wheelsonscale@gmail.com.
Wie is Wheelsonscale?
Wheelsonscale is de eenmanszaak Wheelsonscale, kantoorhoudende te () aan , ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer .
Wheelsonscale is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door
Wheelsonscale de verwerkingsverantwoordelijke.


Hoe gebruikt Wheelsonscale jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Wheelsonscale persoonsgegevens
over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Wheelsonscale voor dat
specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en
hoe lang de gegevens door Wheelsonscale worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden,
hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.
Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,
Telefoonnummer, Bestellingnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,
Telefoonnummer, Bestellingnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,

Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,
Telefoonnummer, Bestellingnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de
dienst te leveren
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de
dienst te leveren
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Wheelsonscale heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. .
Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal
rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:
Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de
persoonsgegevens wilt zien die bij Wheelsonscale over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot
inzage doen.
Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding
van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek
hiertoe doen bij Wheelsonscale. Je kunt verzoeken dat Wheelsonscale je gegevens wijzigt,
verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Wheelsonscale te verzoeken de verwerking
van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Wheelsonscale of
een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Wheelsonscale te verkrijgen. Wheelsonscale zal
deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere
gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een
andere aanbieder onderbrengen.
Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming
is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen,
maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat
Wheelsonscale je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.
Reactie door Wheelsonscale
Een verzoek kan verstuurd worden naar wheelsonscale@gmail.com. Wheelsonscale zal je
verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat
Wheelsonscale een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Wheelsonscale je verzoek afwijst
zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.
Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:
Verwerkers
Het kan zijn dat Wheelsonscale verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij,
bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.
Wat zijn cookies en hoe gebruikt Wheelsonscale ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van
Wheelsonscale worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het
geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”)
worden opgeslagen. De cookies die via de website van Wheelsonscale worden geplaatst, kunnen
jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over
‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook
vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device
fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy
Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.
Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Wheelsonscale je
gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar wheelsonscale@gmail.com. Ook als je een
klacht hebt over de manier waarop Wheelsonscale jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail
sturen naar wheelsonscale@gmail.com. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de
bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit
de Autoriteit Persoonsgegevens.