Categories

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten welke via de webwinkel van WheelsOnScale.com worden gesloten, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen consument en WheelsOnScale.com middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden accepteert u uitdrukkelijk deze Algemene Voorwaarden.

 

1.2 WheelsOnScale.com heeft alle recht deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar webwinkel te wijzigen.

 

2. Aanbiedingen, overeenkomsten en betaling

2.1 Alle aanbiedingen op www.WheelsOnScale.com  zijn vrijblijvend. WheelsOnScale.com behoudt zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

2.2 Een overeenkomst tussen WheelsOnScale.com en consument komt tot stand op het moment dat de consument een bestelling heeft geplaatst middels het zenden van een e-mail naar  wheelsonscale@gmail.com  of een bestelling op www.WheelsOnScale.com  plaatst, met daarin vermeld het (de) gewenste product(en) en de correcte adresgegevens van consument.

2.3 Nadat WheelsOnScale.com de bestelling van de consument heeft ontvangen zal WheelsOnScale.com de consument via een e-mail een ontvangstbevestiging sturen met daarin vermeld de kosten van het (de) bestelde product(en), verzendkosten en het totaal over te maken bedrag op een nader te noemen rekeningnummer of via de gegevens die op de website aangegeven worden via Ideal of Paypal.

2.4 Alvorens tot verzending van het bestelde over te gaan, dient WheelsOnScale.com het totaal verschuldigde bedrag ontvangen te hebben.

2.5 WheelsOnScale.com blijft eigenaar van het (de) te leveren product(en) tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

2.6 Bij niet nakoming door consument van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is WheelsOnScale.com gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten.

2.7 Alle opgaven door WheelsOnScale.com van getallen, specificaties en/of andere aanduidingen van producten zijn met zorg gedaan. WheelsOnScale.com kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen kunnen voordoen.

2.8 De administratie van WheelsOnScale.com geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de consument aan WheelsOnScale.com verstrekte opdracht en gedane betalingen en van door WheelsOnScale.com verrichte leveringen. WheelsOnScale.com erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

 

3. Prijzen en verzendkosten

3.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn uitgedrukt in euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en exclusief verzendkosten.

3.2 Voor elke bestelling in Nederland worden de verzendtarieven van PostNL gehanteerd. Wijzigingen in deze tarievenwijzer zullen worden doorgevoerd en -belast aan consument.

 

4. Persoonsgegevens

4.1 WheelsOnScale.com zal de persoonsgegevens van consument verwerken en opnemen in een of meerdere bestanden. Deze bestanden zullen alleen voor gebruik van WheelsOnScale.com beschikbaar zijn. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens van consument is bij WheelsOnScale.com het kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met consument is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan consument persoonlijk gerichte aanbiedingen en nieuws. Gegevens van consument zullen niet aan derden worden verstrekt.

4.2 De persoonsgegevens die door ons verwerkt zijn, zijn alle gegevens die consument aan WheelsOnScale.com heeft doorgegeven.

4.3 Indien consument geen prijs stelt op het door WheelsOnScale.com doen van persoonlijk gerichte aanbiedingen of nieuws, kan consument dit via e-mail aan WheelsOnScale.com laten weten. WheelsOnScale.com zal deze verwerking van persoonsgegevens van consument dan onmiddellijk doen stopzetten.

 

5. Leveringen/ophalen/verzendtermijnen/retourneren

5.1 Leveringen vinden wereldwijd plaats indien gewenst.

5.2 De verzendtijd bedraagt normaal gesproken 1 – 3 werkdagen nadat de verschuldigde betaling van consument door WheelsOnScale.com ontvangen is. De verzendtijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Indien er in 1 order pre-order modellen en voorraadmodellen besteld worden, zullen de voorraadmodellen eerst verstuurd worden en de pre-order modellen op het moment van beschikbaarheid. Hiervoor worden extra verzendkosten doorberekend of klant moet overeenkomen dat alle modellen verstuurd worden als het pre-order model beschikbaar is.

5.3 De consument is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan.

5.4 Ophalen van artikelen is mogelijk in Vlijmen, echter uitsluitend op afspraak na contact via telefoon, WhattsApp of mail. WheelsOnScale.com heeft geen winkel en het adres is verder uitsluitend voor het retourneren van artikelen.

5.5 Retourneren van artikelen is uitsluitend mogelijk na overleg, zonder voorafgaand overleg worden retouren niet geaccepteerd. Indien er geen schade aan ten grondslag ligt zijn de verzendkosten altijd voor de koper. Speciaal voor klant bestelde artikelen kunnen niet geretourneerd worden.

 

 

6. Schade/aansprakelijkheid

6.1 WheelsOnScale.com is niet aansprakelijk voor de eventuele schade aan originele verpakking van de verzonden producten, daar deze schade ontstaan kan zijn door de verzending van het product en WheelsOnScale.com deze verzending uit handen geeft aan PostNL.

 

7. Klachten

7.1 Indien consument een klacht heeft omtrent het geleverde, zal er in nader overleg met consument naar een passende oplossing gezocht worden.

7.2 WheelsOnScale.com behoudt het recht om eventueel geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van WheelsOnScale.com of de leverancier van het product) is beschadigd.

 

8. Correspondentie

8.1 Alle correspondentie op basis van deze Algemene Voorwaarden vindt plaats met WheelsOnScale.com,  Onsenoortsestraat 23a, 5253 AA, Nieuwkuijk, e-mail: wheelsonscale@gmail.com   .

 

9. Toepasselijk recht en geschillenregeling

9.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of overeenkomst zullen, voor zover niet anders door de wet dringend voorgeschreven, worden beslecht door de desbevoegde rechter in het arrondissement van WheelsOnScale.com.

Kamer van Koophandel: 17165355 te Den Bosch